Integritetspolicy

PINGOC NOW SL informerar dig om sin integritetspolicy angående behandling och skydd av personuppgifter om användare som kan samlas in när du surfar på webbplatsen www.pingaoculto.är.

I denna mening garanterar PINGOC NOW SL överensstämmelse med gällande bestämmelser om dataskydd om dataskydd (i enlighet med artikel 11 LOPDGDD) och anpassad till de krav som fastställts av den allmänna dataskyddsförordningen (förordning 2016/679 från Europaparlamentet och rådet, av den 27 april 2016) och av den organiska lagen om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter (organisk lag 3/2018, av den 5 december).

Genom denna webbplats samlas inte användarnas personuppgifter (eller överförs till tredje part) utan deras medgivande.

För att kunna erbjuda den bästa servicen till användarna av denna webbplats och underlätta användningen av den, analyseras besöken (inklusive deras antal), sidor som konsulteras, konsultationsfrekvens och dessa användares aktivitet på själva webbplatsen. För dessa ändamål använder PINGOC NOW SL den statistiska information som utarbetats av leverantören av sina internettjänster.

Portalen innehåller länkar till tredje parts webbplatser, vars sekretesspolicy inte är relaterade till vår enhet. Genom att gå in på ovan nämnda webbplatser kan du alltså bestämma om du accepterar deras integritetspolicy (liksom cookies). PINGOC NOW SL har i sitt åtagande att skydda sina kunders, leverantörers, personals och andra intresserades personuppgifter, såväl som den maximala garanten för integriteten för nämnda data, genomfört en granskningsprocess av alla sina processer och tjänster och särskilt av de som involverar behandling av personuppgifter, anpassa dem till de nya kraven i gemenskapsbestämmelser (och specifikt till den nya allmänna förordningen om dataskydd - REPD eller RGPD) och nationell (LOPDGDD), implementera lämpliga säkerhetsåtgärder med hänsyn till ta hänsyn till resultaten från den genomförda analysen och uppdatering av deras integritetspolicy och följaktligen motsvarande juridiska meddelande och cookies policy.

Användaren och/eller klienten garanterar att uppgifterna som tillhandahålls är sanna, exakta, fullständiga och uppdaterade, och ansvarar för alla direkta eller indirekta skador eller förluster som kan uppstå till följd av brott mot sådan skyldighet.

När det gäller teknisk säkerhet och systemdiagnos, på ett anonymt eller pseudonymt sätt, kan PINGOC NOW SL registrera IP-adressen (Internet-identifikationsnummer för enheten, vilket gör att enheter, system och servrar kan känna igen och kommunicera med varandra). Ja. ). Det är uttryckligen informerat om att nämnda information också kan användas för analytiska syften för webbprestanda.

På samma sätt, och i enlighet med bestämmelserna i tillämpliga regler för skydd av personuppgifter, informeras användaren och/eller kunden till PINGOC NOW SL om följande aspekter:

behandlingsansvarig

Den person som ansvarar för behandlingen av uppgifterna som tillhandahålls av användaren är PINGOC NOW SL, med CIF-nummer B72491368 och registrerat kontor på CALLE LUCIO DEL VALLE, No. 12, Piso LC, Prta. 1, MADRID (MADRID), CP: 28003, SPANIEN.

Syfte med personuppgiftsbehandling

Syftet med behandlingen av personuppgifter som utförs definieras av de behandlingsaktiviteter som utförs av denna enhet och som kan konsulteras i journalen över behandlingsaktiviteter som upprättats i enlighet med RGPD och LOPDGDD.

Under alla omständigheter kommer behandlingen av användarnas personuppgifter att utföras för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. På detta sätt, när nämnda syfte kräver användarens samtycke, kommer det att begäras genom en tydlig positiv åtgärd.

Den rättsliga grunden för varje behandlingsaktivitet som utförs av vår enhet kan också konsulteras i registret över behandlingsaktiviteter som upprättats i enlighet med RGPD och LOPDGDD.

Information om behandlingen för att skicka meddelanden

Uppgifterna som tillhandahålls i den informativa och/eller marknadsföringskommunikationen behandlas av PINGOC NOW SL för ändamål som specificeras i sändningen av elektronisk kommunikation av informativ karaktär om tjänster, aktiviteter, publikationer, firanden, gratulationer och sociala och professionella evenemang av PINGOC NOW SL som kan vara av intresse för användaren och/eller klienten. Det rapporteras också att övervakningen och optimeringen av de marknadsföringskampanjer som kan genomföras kommer att utvecklas med hjälp av teknologier för detta ändamål.

Samtycket för sändning av nämnda kommunikationer kan återkallas när som helst i var och en av de kommunikationer som tas emot genom den mekanism som är aktiverad för detta ändamål.

I vilket fall som helst kan rätten till åtkomst, rättelse, invändning eller radering (avbokning), begränsning av dess behandling och portabilitet utövas med post till adressen: CALLE LUCIO DEL VALLE, Num 12, Piso LC, Prta. 1, MADRID (MADRID), CP: 28003, SPANIEN eller via e-post till kontakt@-kontotpingaoculto.com. Likaså har de rätt att inte bli föremål för beslut som enbart baseras på automatiserad behandling av deras personuppgifter.

Tredje parts personuppgifter

När det gäller personuppgifter som tillhandahålls av en annan person än användaren eller ägaren av uppgifterna som agerar som deras representant, garanterar nämnda representant att de har informerat ägaren av uppgifterna de tillhandahåller om denna integritetspolicy och att de har fått sitt samtycke uttryckligen för att tillhandahålla dina uppgifter till PINGOC NOW SL för de angivna ändamålen.

Period för bevarande av personuppgifter

De tillhandahållna personuppgifterna kommer att bevaras under den tid som krävs för att uppfylla syftet för vilket de samlades in, det vill säga så länge som avtalsförhållandet upprätthålls, så länge radering av dem inte begärs av den berörda parten och de måste inte raderas eftersom de är nödvändiga för att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att utöva anspråk.

I händelse av att användaren återkallar sitt samtycke eller utövar de ovan nämnda rättigheterna, kommer deras personuppgifter att hållas blockerade till Justitieförvaltningens förfogande under de lagligt fastställda perioderna för att sköta eventuella motsvarande skyldigheter, utöver de perioder som fastställs i akt och dokumentationsbestämmelser.

Legitimation för behandling av personuppgifter

PINGOC NOW SL har rätt att utföra behandlingen av personuppgifter på grundval av att:

  • Användaren och/eller klienten har gett sitt uttryckliga samtycke för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy som kräver behandling av deras data och som hänvisar till etniskt eller ras, politiska åsikter, religiös övertygelse, facklig tillhörighet, genetiska och/eller biometriska data syftar till att identifiera en fysisk person, uppgifter som rör hälsa, sådana som avser brott eller uppgifter som rör sexuell läggning.
  • Användaren och/eller klienten tillhandahåller sina personuppgifter inom ramen och scenariot för ett avtals- eller pre-kontraktuellt förhållande för att uppmärksamma deras begäran om hantering av tjänster relaterade till att erhålla information, råd, kontakt och förvärv av elektroniska produkter.
  • Användaren och/eller kunden har gett sitt uttryckliga och informerade samtycke för sändning av kommersiell kommunikation relaterad till PINGOC NOW SL-produkter och/eller tjänster som kan vara av intresse för användaren och/eller klienten, eller för installation av övervakningssystem. som rapporterar surfvanor enligt cookiepolicyn som också beskrivs på denna webbplats.

I vilket fall som helst är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter om användare och/eller kunder av PINGOC NOW SL baserad på art. 6 i förordning (EU) 2016/679, av den 27 april (GDPR).

Kommunikation av data och kategorier av mottagare

I allmänhet kommer personuppgifter inte att kommuniceras till tredje part, förutom juridiska skyldigheter (såsom meddelanden till domstolar och tribunaler). Mottagarna av de behandlingsaktiviteter som utförs av vår enhet återspeglas i "Register of Treatment Activities" som utarbetats av vår enhet under processen att anpassa dess strukturer till GDPR och LOPDGDD, som slutfördes i enlighet med båda lagtexterna. .

Policyuppdatering

Denna policy har uppdaterats i enlighet med kraven i gemenskapen och nationella regler för skydd av personuppgifter (RGPD och LOPDGDD). Likaså rapporteras det att denna policy kan ändras på grund av ändringar i de krav som fastställs av gällande lagstiftning när som helst.

Global Expressfrakt

Var som helst i Världen

14 dagars Returrätt

Upp till 14 kalenderdagar

3 års Garanti

Snabb och effektiv hantering

100% Säker Betalning

PayPal/MasterCard/Visa